OPEN HOURS

Mon- Fri 9:00 - 20:00
Sat 10:00 - 15:00

ADDRESS

Azatutyan 27
Yerevan 0014, RA

Starting from 300 l/day thermal station (Split)

Recent Posts

Key Issues on Energy Sphere at Working Discussion
Getting ready for winter #Wewillwin
Leasing by ArmLeasing on Special Terms

Archives

Latest Projects

Do you have any questions?

Contact us at the Freenergy office nearest to you or submit a business inquiry online

CONTACT US

For hot water production

The water heats up to 60°C on average. This option is used in private houses, apartment buildings, hotels, swimming pools and large projects

Advantages

97% of the solar energy is absorbed by the cylinder, and the vacuum provides ideal thermal isolation, i.e. heat loss to the outside environment is almost excluded.

During the summer day, the solar cylinder reaches up to 100°C in 15 minutes, and during idle time, the vacuum cylinders heat up to 220°C.

The cylinders do not contain water, so they are frost-resistant. Vacuum cylinders operate at -30°C. Each cylinder works independently of the other ones, so the damage of any cylinder doesn’t interfere with the work of the overall system.

Payment is in cash/transfer, stages are according to the contract. Our partner banks offer favorable leasing terms, starting from an 8% interest rate, 0% down payment, with a repayment period of up to 8 years.

Սկզբում ճիշտ կլինի նախնական գնահատում անել․ թե ի՞նչ հզորությամբ և ի՞նչ տեսակի կայան է Ձեզ անհրաժեշտ։ Դա կօգնի խուսափել ավելորդ ներդրումներից և հետգնման ժամկետը կլինի ավելի կարճ։ Կարող եք մեզ հաղորդել որոշ տվյալներ, անմիջապես նախնական հաշվարկ կանենք

Այո, իհարկե։ Ընդամենը կարող եք տրամադրել գազի/էլեկտրաէներգիայի ամառ/ձմեռ ծախսը, տնտեսության մակերեսը, գտնվելու վայրը, տեսակը՝ սեփական կարիքների/բիզնեսի համար։ Անհրաժեշտ է նաև օգտվող անձանց թվի մասին տեղեկատվություն

Summary of services