OPEN HOURS

Mon- Fri 9:00 - 20:00
Sat 10:00 - 15:00

ADDRESS

Azatutyan 27
Yerevan 0014, RA

Starting from 100-360l / day thermosyphon heating station (Compact)

Recent Posts

Key Issues on Energy Sphere at Working Discussion
Getting ready for winter #Wewillwin
Leasing by ArmLeasing on Special Terms

Archives

Latest Projects

Do you have any questions?

Contact us at the Freenergy office nearest to you or submit a business inquiry online

CONTACT US

For hot water production

The water heats up to 60 ° C on average. This option is used in private houses, apartment buildings, and for any business economy.

Advantages

The solar vacuum collector is designed to absorb solar energy and convert it into thermal energy. It consists of vacuum cylinders, a collector that connects those cylinders together. In any weather, the solar collector uses solar energy, including light inconspicuous to us, to ensure the absorption of a wide range of solar radiation, regardless of the outside air temperature. Modern solar water heaters can bring water up to a boiling point, even in negative air temperature, while providing hot water and autonomous heating.

Payment is in cash/transfer, stages are according to the contract. Our partner banks offer favorable leasing terms, starting from an 8% interest rate, 0% down payment, with a repayment period of up to 8 years.

Սկզբում ճիշտ կլինի նախնական գնահատում անել․ թե ի՞նչ հզորությամբ և ի՞նչ տեսակի կայան է Ձեզ անհրաժեշտ։ Դա կօգնի խուսափել ավելորդ ներդրումներից և հետգնման ժամկետը կլինի ավելի կարճ։ Կարող եք մեզ հաղորդել որոշ տվյալներ, անմիջապես նախնական հաշվարկ կանենք

Այո, իհարկե։ Ընդամենը կարող եք տրամադրել գազի/էլեկտրաէներգիայի ամառ/ձմեռ ծախսը, տնտեսության մակերեսը, գտնվելու վայրը, տեսակը՝ սեփական կարիքների/բիզնեսի համար։ Անհրաժեշտ է նաև օգտվող անձանց թվի մասին տեղեկատվություն

Summary of services